Menu
Galileo Corporation s.r.o.
Partner pre samosprávy
a príspevkové organizácie
Využite prepojenosť nášho riešenia

Galileo oficiálnym partnerom ZMOS - Nová kapitola v digitalizácii samospráv

ZMOS v spolupráci s GALILEO

Na začiatku roku 2024 Galileo Corporation svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti digitalizácie
samospráv a vysokú kvalitu služieb potvrdilo uzavretím oficiálneho partnerstva so Združením miest
a obcí Slovenska.

Budúcnosť spolupráce a fungovania samospráv na Slovensku

Partnerstvo medzi Galileo Corporation a ZMOS je dôkazom našej odbornosti a záväzku k spolupráci so samosprávami na zlepšovaní ich digitálnych procesov. O význame tohto partnerstva, perspektívach budúcej spolupráce s miestnymi samosprávami a postoji ZMOS k digitalizácii sme diskutovali s predsedom ZMOS Jozefom Božíkom.

Rozhovor s predsedom ZMOS, Jozefom Božikom

Čo je cieľom a zmyslom tohto partnerstva?

ZMOS vstupuje do spolupráce a partnerstiev, ktoré podporujú to, aby mestá a obce vykonávali svoje kompetencie a procesy tak, aby na ich konci dňa boli kvalitné verejné služby pre obyvateľov. Pri partnerstve samozrejme ide o vzájomné plnenie, ale do každého partnerstva vstupujeme s tým, že poznáme pôsobenie a etablovanie služieb a produktov partnera v území. Takýmto partnerom Združenia miest a obcí Slovenska je aj spoločnosť Galileo Corporation, ktorá má dlhoročné skúseností v spolupráci so samosprávami na Slovensku aj v Čechách.

„Podstatou práve tohto partnerstva je dať naším členským mestám a obciam záruku toho, že je to overený partner s kvalitnými službami a produktami e-Governmentu a e-Komunikácie, s ktorým môžu spolupracovať.“

Musím podotknúť, že zmyslom partnerstva nie je len škála služieb a produktov, ale aj spolupráca na vytváraní legislatívneho prostredia v oblasti eGovernmentu a eKomunikácie v prostredí samosprávy.

Na slovenskom trhu je viacero spoločností s podobným zameraním v oblasti digitalizácie, Prečo práve Galileo?

Galileo Corporation sa už dlhé roky orientuje na samosprávy, ktorým poskytuje kvalitné služby v oblasti eGovernmentu, povinného zverejňovania a komunikácie s občanmi prostredníctvom digitálnych úradných tabúľ a webových stránok v súlade s legislatívou, rieši komunikáciu s občanmi prostredníctvom ekosystému pre informovanie a komunikáciu s občanmi a pomáha obciam automatizovať procesy povinného zverejňovania. Na jednej strane ponúka technické riešenie pre samosprávy v zmysle naplnenia legislatívnych požiadaviek alebo iniciatív tej-ktorej samosprávy a na strane druhej pozná praktickú stránku implementácie technického riešenia v prostredí miestnych samospráv, čo vieme spoločne skĺbiť do navrhnutia takého znenia legislatívneho návrhu, ktorý bude v prospech miest a obcí.

Ako vnímate tému digitalizácie v prostredí slovenských samospráv?

Digitalizáciu vnímam veľmi pozitívne v našom prostredí. Na začiatku roku 2024 Galileo Corporation, s.r.o svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti digitalizácie samospráv a vysokú kvalitu služieb potvrdilo uzavretím oficiálneho partnerstva so Združením miest a obcí Slovenska. Toto partnerstvo je dôkazom našej odbornosti a záväzku k spolupráci so samosprávami na zlepšovaní ich digitálnych procesov. O význame tohto partnerstva, perspektívach budúcej spolupráce s miestnymi samosprávami a postoji ZMOS k digitalizácii sme diskutovali s predsedom ZMOS Jozefom Božíkom. Rozhovor s predsedom ZMOS, Jozefom Božikom 5 Digitalizácia zjednodušuje vykonávať kompetencie a procesy v samospráve a uľahčuje aj život naším obyvateľom. V samosprávach je povinná úroveň digitalizácie, ktorú musíme v zmysle zákonných povinnosti dodržať, na druhej strane mestá a obce sú do tej mieri digitalizované, do ktorej ich pustia ich finančné zdroje, priority a nasadenie vedenia samosprávy pre napredovanie v digitalizácii. Úplne si uvedomujem, že pomáha efektívnejšiemu riadeniu, čo vedie k úsporám našich financií a času. Zlepšuje našu komunikáciu s občanmi, napríklad prostredníctvom online platforiem, sociálnych médií, elektronických formulárov a podobne.

„Digitalizácia je o transparentnosti a otvorenosti údajov, čo prispieva k zvýšeniu dôveryhodnosti a participácie občanov v samospráve.“

V neposlednom rade digitalizácia je o modernizácii verejnej správy. Samosprávy môžu využívať digitálne technológie na modernizáciu svojich služieb a procesov, čo ich postupne prispôsobuje súčasným trendom a potrebám občanov.

V súčasnosti rastie záujem zo strany obcí a miest o digitálne úradné tabule, ktoré ponúkajú občanom prístup k informáciám nepretržite, 24/7 a súčasne prispievajú k automatizácii a zefektívneniu práce obecných a mestských úradov. Keďže zastávate aj pozíciu primátora mesta Partizánske, viete si predstaviť zavedenie podobnej modernizácie vo vašom meste?

Áno. Digitálne úradné tabule majú v mestách a obciach svoje výhody, tým, že zlepšujú dostupnosť informácií. Umožňujú rýchly a jednoduchý prístup k dôležitým informáciám a oznamom pre obyvateľov. Poskytujú aktualizáciu v reálnom čase, čo zaručuje, že obyvatelia majú prístup k najnovším a najaktuálnejším informáciám a udalostiam. Taktiež zvyšujú transparentnosť a podporujú občiansku participáciu. Digitálne úradné tabule môžu byť ekonomicky efektívnym spôsobom distribúcie informácií, pretože eliminujú potrebu tlačiť a distribuovať fyzické letáky a oznamy. Je potrebné si uvedomiť, že v súčasnosti platná legislatíva v zmysle „zverejňovanie na úradnej tabuly“ v zmysle Zákona č. 369/1992 o obecnom zriadení, nepozná pojem digitálna úradná tabuľa, s čím sa musíme vysporiadať a považujem to za výzvu súčasnosti i výzvu v rámci svojho mesta. Ponúknuť v tomto zákone alternatívy podľa možnosti a podmienok každej obce.

V máji roku 2023 ste sa stali predsedom ZMOS. Spravme krátky pohľad na toto obdobie.

Hovoríme o období necelého roka. Chcem využiť svoj mandát naplno, a tak som naštartoval aj fungovanie tejto organizácie, ktorá má veľký potenciál, ktorý za posledné roky nebol využitý a stagnoval. Zo ZMOS som vytvoril platformu, ktorá pomáha, chráni a spája. Umožnil som pôsobenie v rámci tejto organizácii každému členskému mestu a obci, tým, že som rozšíril počet odborných sekcii v ZMOS na dvadsať a otvoril možnosti na ich práci celej členskej základni prostredníctvom našich regionálnych združení. Uzatvorili sme dvadsiatku memoránd o spolupráci s viacerými subjektami, s ktorými si vieme vzájomne pomáhať v prospech našich miest a obcí.

Pozrime sa aj dopredu a na budúcnosť fungovania ZMOS a spolupráce samospráv na Slovensku.

„Ideme ďalej, vytváram platformu pre spoluprácu s akademickou a záujmovou obcou, pretože tam vidím priestor pridanej hodnoty pre naše základné poslanie, ktorým je obhajoba a presadzovanie oprávnených záujmov miest a obci smerom k vláde a ústredným orgánom štátu.“

Zástupcov univerzít chcem mať v našich odborných sekciách a zároveň na pôde univerzít chcem budovať povedomie o miestnej územnej samospráve a podporiť dobrú myšlienku, ktorá pomôže našej spoločnosti z hľadiska zdravia, ekológie či bezpečnosti. Vo vzťahu k spolupráci s Úradom pre Slovákov v zahraničí by som rád podotkol, že sa otvárame aj svetu, zahraničnej spolupráci, ktorá je práve cez samosprávy v zahraničí, kde žije početná komunita Slovákov uchopiteľná a vytvára základ pre rozvíjanie našich spoločných aktivít medzi samosprávami a pre našich krajanov. Ďalej každé dva týždne informujem na online Rade ZMOS o výsledkoch z rokovaní za uplynulé týždne. Na online rokovaní Rady ZMOS sa zúčastňuje vyše stovka zástupcov regionálnych združení a Komory miest.

„Zaviedol som novú iniciatívu ZMOS, a to Deň ZMOS v krajoch.“

Jeden deň v mesiaci navštívime spojené zasadnutia našich regionálnych združení miest a obcí v danom kraji za účasti vedenia a Kancelárie ZMOS, aby kontakt s našimi „nohami“ v území, ktorými sú práve regionálne združenia miest a obcí bol aktívny a naše argumenty boli vecne podložené zdola. Čo je zásadné, pracujeme na napĺňaní našich priorít v rokovaniach s vládou SR a jednotlivými ministerstvami. ZMOS bude aj naďalej spolupracovať s partnermi na plnení spoločných dohôd a memoránd, ale predovšetkým budeme pracovať na tom, aby sme stabilizovali miestnu územnú samosprávu z hľadiska financií a kompetencií.

ZMOS v spolupráci s GALILEO

„Rád by som zdôraznil, že práca v ZMOS nie je len o mne, predsedovi, ale o celom tíme vedenia a najmä o členských mestách a obciach v 62 regionálnych združení v území, bez ktorých by sme nemali ten základ pre našu prácu v prospech miestnej územnej samosprávy na Slovensku.“

predseda ZMOS, Jozef Božík

Mám záujem o nezáväznú konzultáciu zdarma

NAPÍŠTE NÁM

Stlačením tlačidla „Odoslať“ beriete na vedomie, že pre tieto účely vybavenia vášho dotazu budeme po nevyhnutne dlhú dobu spracovávať vaše vyplnené osobné údaje.

Formulár

Kontaktujte nás

Mám záujem o
hore

Galileo Corporation s.r.o.

Partner, ktorý Vám načúva a reaguje na Vaše potreby. Sledujeme trendy a vyvíjame vlastné produkty.

viac než 20 rokov s vami