Menu
Galileo Corporation s.r.o.

Pomáhame s digitalizáciou

obcí, miest a príspevkových organizácií

Tvorba webových stránok

viac než 700 spokojných

zákazníkov

Mobilná aplikácia v obraze

novinky z webu priamo do

mobilu občana

SMS správy - SMART INFO

rozosielanie sms priamo z

redakčného systému webu

Elektronická úradná tabuľa

moderný a efektívny spôsob

zverejňovania dokumentov

Ochrana osobných údajov

Chránime vaše osobné údaje

Týmto dokumentom vám poskytujeme informácie o vašich právach, ktoré súvisia so spracúvaním vašich osobných údajov. Pri spracúvaní údajov sa riadime právnymi predpismi, predovšetkým Nariadením Európskej únie 2016/679  o ochrane údajov zo dňa 27.apríla 2016, ktoré vstúpilo do platnosti 25.5.2018. Spracúvanie osobných údajov prebieha výlučne v rozsahu určenom konkrétnou poskytovanou službou alebo účelom spracovania.

1. Spracúvanie osobných údajov a súbory cookies

Galileo Corporation s.r.o., IČO: 47192941 so sídlomČierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda (ďalej len „my“) kladie pozornosť na ochranu osobných údajov užívateľov našich webov.

Nižšie nájdete informácie o tom, ktoré osobné údaje o svojich zákazníkoch a užívateľoch našich webov využívame, akým spôsobom a zámeromzískavame informácie. Taktiež sa dozviete čo sú to súbory cookies, pixelové značky a ako si súbory cookies môžete zablokovať, prípadne úplne odstrániť.

2. Aké osobné údaje spracovávame?

Pri poskytovaní našich služieb pracujeme s nasledujúcimi údajmi o užívateľoch:

 1. zbierame kontaktné údaje z formulárov
 2. analyzujeme užívateľské správanie na webovej stránke
 3. analyzujeme informácie získané z nástrojov tretích strán
 4. analyzujeme záujem o zaslané ponuky

Z týchto údajov dedukujeme informácie o užívateľoch našich webových stránok. Informácie využívame na vylepšenie našich webových stránok a prostredníctvom použitia nástrojov tretích strán aj na lepšie zacielenie ponúk pre užívateľov.

3. Spracúvame nasledovné údaje

 1. Identifikačné údaje: v prípade využitia kontaktného formulára sa identifikačnými údajmi rozumejú: názov organizácie, meno a priezvisko;
 2. Kontaktné údaje: teda informácie, ktoré poskytne užívateľ za účelom skontaktovania sa s našou spoločnosťou, a to e-mailová adresa, telefónne číslo a kontakt na sociálnych sieťach;
 3. Údaje o správaní na webe: ide o sledovanie užívateľského správania na webovej stránke, a to: forma využívania webu, pohyb na webe- posúvanie obrazovky a výber odkazov; údaje o zariadení: rozpoznanie zariadenia použitého na prehliadanie webu  (jeho technické parametre – typ, operačný systém, rozlíšenie), IP adresa a pomocou nej odhadnutá poloha, druh a verzia použitého prehliadača; údaje zo súborov cookies a špecializovaných aplikácií tretích strán použitých pre rozpoznanie zariadenia;
 4. Údaje o správaní pri čítaní e-mailov, ktoré zasielame užívateľovi: čas otvorenia e-mailu, informácie o zaradení použitom na prečítanie e-mailu ( jeho technické parametre – typ, operačný systém, rozlíšenie), IP adresa a pomocou nej odhadnutá poloha, druh a verzia použitého prehliadača;
 5. Odvodené údaje: ide hlavne o údaje o pohlaví a veku užívateľa, jeho finančnej situácii, spotrebiteľskom správaní a jeho vzťahu k rôznym produktom a službám. Údaje sú odvodené z užívateľových nastavení, údajov o zakúpených službách, o jeho správaní na webe a jeho správaní pri čítaní nami zaslaných e-mailov;
 6. Údaje súvisiace s využitím zákazníckej podpory (technickej podpory): ide konkrétne o identifikáciu telefonických rozhovorov a užívateľom zaslané správy.

4. Akým spôsobom spracúvame údaje?

Po použití nášho webu užívateľom využívame súbory cookies, pixelové značky (web beacons)a údaje užívateľa webu predovšetkým na sledovanie návštevnosti našich webov a skvalitnenie našich služieb. Na základe informácií poskytnutých užívateľmi im zobrazujeme a zasielame relevantné ponuky. Využívaním našich webových stránok vyjadrujú užívatelia súhlas s poskytnutím získaných údajov tretím stranám za účelom zasielania a zobrazovania ponúk. Personalizáciu ponúk a cielenú reklamu si užívatelia môžu kedykoľvek vypnúť v sekcii: Nastavenie súkromia

5. Po akú dobu získané údaje uchovávajú?

 1. Osobné údaje uchovávame po dobu do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie však po dobu 5 rokov, a to v prípade platného súhlasu na ich spracúvanie.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov sú osobné údaje vymazané.

6. Prečo spracúvame osobné údaje?

Zákonným dôvodom spracovávania osobných dôvodov je:

 1. Náš oprávnený záujem na poskytovaní priameho marketingu (predovšetkým na zasielaní obchodných správ a newslettrov) podľa článku 6. Odst. 1 písm. a) GDPR.

7. Komu údaje poskytujeme?

Využívaním našich stránok užívatelia vyjadrujú súhlas s použitím súborov cookies a ďalších technológií našej spoločnosti,a zároveň s poskytnutím ich údajov reklamným a sociálnym médiám, a to konkrétne:

 1. Facebook Ireland Limited, sídlo: 4 Grand Canal Square, Grand CanalHarbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko; podmienky ochrany súkromia dostupné v odkaze: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy;
 2. Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), sídlo: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko: podmienky ochrany súkromia dostupné v odkaze: https://policies.google.com/technologies/ads;
 3. IMPER CZ, s.r.o., IČO: 28547888, sídlo: Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5; podmienky ochrany súkromia dostupné v odkaze:  https://imper.cz/gdpr/;
 4. Quanda International, s.r.o., IČO: 2285665, sídlo: Národních hrdinů 44, 19012 Praha; podmienky ochrany súkromia dostupné v odkaze:  https://www.quanda.cz/firma/souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju-odborny-obsah;
 5. Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685; podmienky ochrany súkromia dostupné v odkaze:  https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/;
 6. Smartsupp.com, s.r.o., IČO: 03668681; podmienky ochrany súkromia dostupné v odkaze: https://help.smartlook.com/cs/articles/3244452-prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju

Taktiež môžeme poskytovať osobné údaje medzinárodným organizáciám Google Inc., sídlo: 1600 Amphitheatre Parkway, MountainView, CA 94043, USA („Google“)  a Facebook Inc., sídlo: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“) pre marketingové účely.

8. Práva dotknutej osoby

 1. Za podmienok stanovených v GDPR má dotknutá osoba:
  1. právo na prístup k svojím osobným údajom podľa č.15 GDPR:
   Umožňujúce dotknutej osobe zistiťči,  prípadne ktoré údaje o jeho osobe spracovávame, účel, právny základ, spôsob a dobu ich spracovávania; príjemcov, ktorým sú osobné údaje dotknutej osoby poskytované. Taktiež má každá dotknutá osoba právo na informácie o všetkých jej spracovávaných osobných údajoch. Zároveň by však nemali byť dotknuté práva ostatných (predovšetkým ich právo na ochranu osobných údajov, ochranu duševného vlastníctva a obchodného tajomstva), prípadne ohrozená národná bezpečnosť. Dotknuté osoby majú byť taktiež informované o tom, či úi ich osobné údaje využívané na automatické rozhodovanie alebo profilovanie;
  2. právo na opravu osobných údajov podľa čl.16 GDPR a právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR:
   umožňujúce subjektu poskytujúcemu údaje dožadovať sa nápravy v prípade zistenia, že evidované údaje sú nesprávne, nepresné alebo neúplné. V prípade oznámenia o takejto skutočnosti musíme zabezpečiť opravu bez zbytočného odkladu;
  3. právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR:
   (alebo právo „na zabudnutie“) umožňuje dotknutej osobe požadovať vymazanie osobných údajov z evidencie prevádzkovateľa, a to v nasledovných prípadoch:
   • osobné údaje sú evidované a spracúvané protiprávne, napr. uplynula doba stanovená na spracúvanie;
   • spracúvanie údajov bolo založené na súhlase, ktorý bol odvolaný a zároveň neexistuje iný právny dôvod na ich spracovanie;
   • rodič nesúhlasí so spracovaním osobných údajov svojho dieťaťa (pokiaľ sa jedná o spracovanie údajov na základe súhlasu pre služby informačnej spoločnosti);
   • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali, spracúvali a uchovávali
   • dotknutá osoba vznesie námietku proti spracúvaniu založenú na oprávnených záujmoch prevádzkovateľa a tieto oprávnené záujmy neprevažujú nad záujmom dotknutej osoby na ochrane jej osobných údajov;
   • v prípade uplatnenia práva na vymazanie údajov je dotknutá osoba oprávnená požadovať vymazanie všetkých zmienok a odkazov na jej osobné údaje, a to vo všetkých kópiách;
  4. právo na obmedzenie spracúvania:
   Ukladá prevádzkovateľovi povinnosť obmedziť spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby z nasledujúcich dôvodov:
   • pokiaľ dotknutá osoba namieta, že spracúvané údaje sú nepresné, je možné požadovať obmedzenie spracúvania na dobu potrebnú na overenie správnosti osobných údajov;
   • pokiaľ pre spracúvanie osobných údajov neexistuje právny základ, môže dotknutá osoba namiesto vymazania požadovať obmedzenie spracúvania (dočasné uchovanie bez ďalšieho spracúvania);
   • v prípade, keď osobné údaje už nie sú potrebné pre pôvodný účel, ale môžu byť aj naďalej potrebné pre dotknutú osobu, napr. pre obhajobu prípadných právnych nárokov;
   • ak dotknutá osoba už vzniesla námietku proti spracúvaniu osobných údajov, je spracúvanie obmedzené na dobu potrebnú k overeniu, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad záujmom dotknutej osoby.
  5. právo namietať proti spracúvaniu podľa čl. 21 GDPR:
   umožňuje dotknutej osobe namietať spracúvanie jej osobných údajov, a to aj v prípade, že ide o oprávnený záujem firmy alebo verejný záujem. V prípade námietky dotknutej osoby má prevádzkovateľ povinnosť overiť a riadne zdôvodniť, či oprávnené dôvody firmy alebo verejný záujem prevažuje nad záujmom dotknutej osoby na ochrane jej osobných údajov;
  6. právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR:
   umožňuje dotknutej osobe získať jej osobné údaje v štruktúrovanej a strojovo čitateľnej podobe. Taktiež môže požadovať , aby tieto údaje boli priamo prenesené inému správcovi, pokiaľ je to (technicky) možné a realizovateľné.
  7. Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, a to písomne alebo elektronicky na adresu:
   Čierna Voda 468, Čierna Voda 925 06
   email: info@igalileo.sk
 2. V prípade, že sa dotknutá osoba domnieva, že bolo porušené jej právo na ochranu osobných údajov, má dotknutá osoba právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov – adresa:
  Úrad pre ochranu osobných údajov
  Hraničná 12
  820 07 Bratislava 27
  Tel. kontakt: +421/2 3231 3214

9. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prehlasujeme, že sme prijali všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochranu osobných údajov;
 2. Prehlasujeme, že sme prijali technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk osobných údajov v listinnej podobe;
 3. Prehlasujeme, že prístup k osobným údajom majú výhradne nami poverené osoby.

10. Záverečné ustanovenia

 1. Zaškrtnutím súhlasu v internetovom formulári vyjadrujete súhlas s vyššie uvedenými podmienkami (v pätičke webu). Zaškrtnutím súhlasu zároveň potvrdzujete, že ste boli oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich prijímate v celom ich rozsahu;
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Nová verzia podmienok ochrany osobných bude zverejnená na našich internetových stránkach. Nová verzia bude užívateľom zaslaná e-mailom, pokiaľ užívateľ poskytol jeho kontaktnú  e-mailovú adresu.

Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňom 1. 10. 2020.

Řekli o nás

Formulár

Napíšte nám

Stlačením tlačidla "Odoslať" beriete na vedomie, že pre účely vybavenia vašej požiadavky budeme po nevyhnutne dlhú dobu spracovávať vaše vyplnené osobné údaje.

Technická podpora

Kontakty

Telefon: 037 32 17 888
E-mail: podpora@igalileo.sk

Pracovná doba

Pondelok8:00 - 17:00 Utorok8:00 - 17:00 Streda8:00 - 17:00 Štvrotk8:00 - 17:00 Piatok8:00 - 16:00

na začátek stránky