Menu
Galileo Corporation s.r.o.
Partner pre samosprávy
a príspevkové organizácie
Využite prepojenosť nášho riešenia

Ochrana osobných údajov

Chránime vaše osobné údaje

Týmto dokumentom vám poskytujeme informácie o vašich právach, ktoré súvisia so spracúvaním vašich osobných údajov. Pri spracúvaní údajov sa riadime právnymi predpismi, predovšetkým Nariadením Európskej únie 2016/679  o ochrane údajov zo dňa 27.apríla 2016, ktoré vstúpilo do platnosti 25.5.2018. Spracúvanie osobných údajov prebieha výlučne v rozsahu určenom konkrétnou poskytovanou službou alebo účelom spracovania.

 1. Spracúvanie osobných údajov a súbory cookies

Galileo Corporation s.r.o. IČO: 47192941 so sídlom Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda (ďalej len „my“) kladie pozornosť na ochranu osobných údajov užívateľov našich webov.

 

Nižšie nájdete informácie o tom, ktoré osobné údaje o svojich zákazníkoch a užívateľoch našich webov využívame, akým spôsobom a zámeromzískavame informácie. Taktiež sa dozviete čo sú to súbory cookies, pixelové značky a ako si súbory cookies môžete zablokovať, prípadne úplne odstrániť.

 

 1. Aké osobné údaje spracovávame?

Pri poskytovaní našich služieb pracujeme s nasledujúcimi údajmi o užívateľoch:

 1. zbierame kontaktné údaje z formulárov
 2. analyzujeme užívateľské správanie na webovej stránke
 3. analyzujeme informácie získané z nástrojov tretích strán
 4. analyzujeme záujem o zaslané ponuky

Z týchto údajov dedukujeme informácie o užívateľoch našich webových stránok. Informácie využívame na vylepšenie našich webových stránok a prostredníctvom použitia nástrojov tretích strán aj na lepšie zacielenie ponúk pre užívateľov.

 1. Spracúvame nasledovné údaje:

 1. Identifikačné údaje: v prípade využitia kontaktného formulára sa identifikačnými údajmi rozumejú: názov organizácie, meno a priezvisko;
 2. Kontaktné údaje: teda informácie, ktoré poskytne užívateľ za účelom skontaktovania sa s našou spoločnosťou, a to e-mailová adresa, telefónne číslo a kontakt na sociálnych sieťach;
 3. Údaje o správaní na webe: ide o sledovanie užívateľského správania na webovej stránke, a to: forma využívania webu, pohyb na webe- posúvanie obrazovky a výber odkazov; údaje o zariadení: rozpoznanie zariadenia použitého na prehliadanie webu  (jeho technické parametre – typ, operačný systém, rozlíšenie), IP adresa a pomocou nej odhadnutá poloha, druh a verzia použitého prehliadača; údaje zo súborov cookies a špecializovaných aplikácií tretích strán použitých pre rozpoznanie zariadenia;
 4. Údaje o správaní pri čítaní e-mailov, ktoré zasielame užívateľovi: čas otvorenia e-mailu, informácie o zaradení použitom na prečítanie e-mailu ( jeho technické parametre – typ, operačný systém, rozlíšenie), IP adresa a pomocou nej odhadnutá poloha, druh a verzia použitého prehliadača;
 5. Odvodené údaje: ide hlavne o údaje o pohlaví a veku užívateľa, jeho finančnej situácii, spotrebiteľskom správaní a jeho vzťahu k rôznym produktom a službám. Údaje sú odvodené z užívateľových nastavení, údajov o zakúpených službách, o jeho správaní na webe a jeho správaní pri čítaní nami zaslaných e-mailov;
 6. Údaje súvisiace s využitím zákazníckej podpory (technickej podpory): ide konkrétne o identifikáciu telefonických rozhovorov a užívateľom zaslané správy.

 

 1. Akým spôsobom spracúvame údaje?

Po použití nášho webu užívateľom využívame súbory cookies, pixelové značky (web beacons)a údaje užívateľa webu predovšetkým na sledovanie návštevnosti našich webov a skvalitnenie našich služieb. Na základe informácií poskytnutých užívateľmi im zobrazujeme a zasielame relevantné ponuky. Využívaním našich webových stránok vyjadrujú užívatelia súhlas s poskytnutím získaných údajov tretím stranám za účelom zasielania a zobrazovania ponúk. Personalizáciu ponúk a cielenú reklamu si užívatelia môžu kedykoľvek vypnúť v sekcii: Nastavenie súkromia

 

 1. Po akú dobu získané údaje uchovávajú?

  1. Osobné údaje uchovávame po dobu do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie však po dobu 5 rokov, a to v prípade platného súhlasu na ich spracúvanie.
  2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov sú osobné údaje vymazané.

 

 1. Prečo spracúvame osobné údaje?

Zákonným dôvodom spracovávania osobných dôvodov je:

 1. Náš oprávnený záujem na poskytovaní priameho marketingu (predovšetkým na zasielaní obchodných správ a newslettrov) podľa článku 6. Odst. 1 písm. a) GDPR.

 

 1. Komu údaje poskytujeme?

Využívaním našich stránok užívatelia vyjadrujú súhlas s použitím súborov cookies a ďalších technológií našej spoločnosti,a zároveň s poskytnutím ich údajov reklamným a sociálnym médiám, a to konkrétne:

 1. Facebook Ireland Limited, sídlo: 4 Grand Canal Square, Grand CanalHarbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko; podmienky ochrany súkromia dostupné v odkaze: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy;
 2. Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), sídlo: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko: podmienky ochrany súkromia dostupné v odkaze: https://policies.google.com/technologies/ads;
 3. IMPER CZ, s.r.o., IČO: 28547888, sídlo: Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5; podmienky ochrany súkromia dostupné v odkaze:  https://imper.cz/gdpr/;
 4. Quanda International, s.r.o., IČO: 2285665, sídlo: Národních hrdinů 44, 19012 Praha; podmienky ochrany súkromia dostupné v odkaze:  https://www.quanda.cz/firma/souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju-odborny-obsah;
 5. Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685; podmienky ochrany súkromia dostupné v odkaze:  https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/;
 6. Smartsupp.com, s.r.o., IČO: 03668681; podmienky ochrany súkromia dostupné v odkaze: https://help.smartlook.com/cs/articles/3244452-prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju

Taktiež môžeme poskytovať osobné údaje medzinárodným organizáciám Google Inc., sídlo: 1600 Amphitheatre Parkway, MountainView, CA 94043, USA („Google“)  a Facebook Inc., sídlo: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“) pre marketingové účely.

 

 1. Práva dotknutej osoby

  1. Za podmienok stanovených v GDPR má dotknutá osoba :
 1. právo na prístup k svojím osobným údajom podľa č.15 GDPR:

Umožňujúce dotknutej osobe zistiťči,  prípadne ktoré údaje o jeho osobe spracovávame, účel, právny základ, spôsob a dobu ich spracovávania; príjemcov, ktorým sú osobné údaje dotknutej osoby poskytované. Taktiež má každá dotknutá osoba právo na informácie o všetkých jej spracovávaných osobných údajoch. Zároveň by však nemali byť dotknuté práva ostatných (predovšetkým ich právo na ochranu osobných údajov, ochranu duševného vlastníctva a obchodného tajomstva), prípadne ohrozená národná bezpečnosť. Dotknuté osoby majú byť taktiež informované o tom, či úi ich osobné údaje využívané na automatické rozhodovanie alebo profilovanie;

 1. právo na opravu osobných údajov podľa čl.16 GDPR a právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR:

umožňujúce subjektu poskytujúcemu údaje dožadovať sa nápravy v prípade zistenia, že evidované údaje sú nesprávne, nepresné alebo neúplné. V prípade oznámenia o takejto skutočnosti musíme zabezpečiť opravu bez zbytočného odkladu;

 1. právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR:

(alebo právo „na zabudnutie“) umožňuje dotknutej osobe požadovať vymazanie osobných údajov z evidencie prevádzkovateľa, a to v nasledovných prípadoch:

 • osobné údaje sú evidované a spracúvané protiprávne, napr. uplynula doba stanovená na spracúvanie;
 • spracúvanie údajov bolo založené na súhlase, ktorý bol odvolaný a zároveň neexistuje iný právny dôvod na ich spracovanie;
 • rodič nesúhlasí so spracovaním osobných údajov svojho dieťaťa (pokiaľ sa jedná o spracovanie údajov na základe súhlasu pre služby informačnej spoločnosti);
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali, spracúvali a uchovávali
 • dotknutá osoba vznesie námietku proti spracúvaniu založenú na oprávnených záujmoch prevádzkovateľa a tieto oprávnené záujmy neprevažujú nad záujmom dotknutej osoby na ochrane jej osobných údajov;
 • v prípade uplatnenia práva na vymazanie údajov je dotknutá osoba oprávnená požadovať vymazanie všetkých zmienok a odkazov na jej osobné údaje, a to vo všetkých kópiách;
 1. právo na obmedzenie spracúvania:

Ukladá prevádzkovateľovi povinnosť obmedziť spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby z nasledujúcich dôvodov:

 • pokiaľ dotknutá osoba namieta, že spracúvané údaje sú nepresné, je možné požadovať obmedzenie spracúvania na dobu potrebnú na overenie správnosti osobných údajov;
 • pokiaľ pre spracúvanie osobných údajov neexistuje právny základ, môže dotknutá osoba namiesto vymazania požadovať obmedzenie spracúvania (dočasné uchovanie bez ďalšieho spracúvania);
 • v prípade, keď osobné údaje už nie sú potrebné pre pôvodný účel, ale môžu byť aj naďalej potrebné pre dotknutú osobu, napr. pre obhajobu prípadných právnych nárokov;
 • ak dotknutá osoba už vzniesla námietku proti spracúvaniu osobných údajov, je spracúvanie obmedzené na dobu potrebnú k overeniu, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad záujmom dotknutej osoby
 1. právo namietať proti spracúvaniu podľa čl. 21 GDPR:

umožňuje dotknutej osobe namietať spracúvanie jej osobných údajov, a to aj v prípade, že ide o oprávnený záujem firmy alebo verejný záujem. V prípade námietky dotknutej osoby má prevádzkovateľ povinnosť overiť a riadne zdôvodniť, či oprávnené dôvody firmy alebo verejný záujem prevažuje nad záujmom dotknutej osoby na ochrane jej osobných údajov;

 1. právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR:

umožňuje dotknutej osobe získať jej osobné údaje v štruktúrovanej a strojovo čitateľnej podobe. Taktiež môže požadovať , aby tieto údaje boli priamo prenesené inému správcovi, pokiaľ je to (technicky) možné a realizovateľné.

 1. Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, a to písomne alebo elektronicky na adresu:

Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda
email: podpora@igalileo.sk

 

 1. V prípade, že sa dotknutá osoba domnieva, že bolo porušené jej právo na ochranu osobných údajov, má dotknutá osoba právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov:

Adresa:

Úrad pre ochranu osobných údajov

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Tel.kontakt: +421/2 3231 3214

 

 1. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prehlasujeme, že sme prijali všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochranu osobných údajov;
 2. Prehlasujeme, že sme prijali technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk osobných údajov v listinnej podobe;
 3. Prehlasujeme, že prístup k osobným údajom majú výhradne nami poverené osoby.

 

 1. Záverečné ustanovenia

 1. Zaškrtnutím súhlasu v internetovom formulári (webovom???) vyjadrujete súhlas s vyššie uvedenými podmienkami (v pätičke webu). Zaškrtnutím súhlasu zároveň potvrdzujete, že ste boli oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich prijímate v celom ich rozsahu;
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Nová verzia podmienok ochrany osobných bude zverejnená na našich internetových (webových?) stránkach. Nová verzia bude užívateľom zaslaná e-mailom, pokiaľ užívateľ poskytol jeho kontaktnú  e-mailovú adresu.

Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňom 01.10.2020

Mám záujem o nezáväznú konzultáciu zdarma

NAPÍŠTE NÁM

Stlačením tlačidla „Odoslať“ beriete na vedomie, že pre tieto účely vybavenia vášho dotazu budeme po nevyhnutne dlhú dobu spracovávať vaše vyplnené osobné údaje.

Formulár

Kontaktujte nás

Mám záujem o
hore

Galileo Corporation s.r.o.

Partner, ktorý Vám načúva a reaguje na Vaše potreby. Sledujeme trendy a vyvíjame vlastné produkty.

viac než 20 rokov s vami