Obsah

Odkaz na originál

Predpis č. 55/2014 Z. z.Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

Tímto předpisem se definují standardy, které můžeme rozdělit do několika skupin:

De facto mohu potvrdit, že s výjimkou červeně označených poznámek, kde nevím stav ale zjistím ho splňujeme podmínky zákona 55/2014 Z.z. Obec ovšem musí spolupracovat a vhodně tvořit obsah. Viz. mé zeleně označené poznámky či připomínky. Můžeme se poradit, jestli jim poslat takový informační buletin nebo něco podobného.

A) Technické standardy

Podle § 3 - Sieťové protokoly
Zjistím jestli jsme pod IPSEC, vím, že používáme DNSSEC, Dotaz je u Bodíka

Podle § 4 - prenos dát zjistím SSL ale obecně používáme, Dotaz je u Bodíka

§ 5, § 6, § 7, § 8,  - vše používáme

B) Štandardy prístupnosti a funkčnosti webových stránok

§ 14 - splňujeme

§ 15 Obsah webového sídla

a) uvedenie vyhlásenia o splnení pravidiel prístupnosti webového sídla alebo jeho časti podľa prílohy č. 1; nesplnenie konkrétnych bodov alebo pravidiel sa jednoznačne uvedie vo vyhlásení,

Splňujeme

b) identifikácia správcu obsahu a technického prevádzkovateľa,

Splňujeme

c) zverejnenie kontaktných informácií správcu obsahu a technického prevádzkovateľa dostupných zo všetkých stránok webového sídla, najmenej však dostupných alebo priamo uvedených na úvodnej webovej stránke,

Splňujeme

d) uvedenie informácií, týkajúcich sa kompetencií a poskytovaných služieb správcu obsahu, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov, a to na jednej webovej stránke webového sídla,

Toto uživatelsky musí doplňovat správce obsahu (obec)

e) zverejnenie úradných hodín správcu obsahu, ak poskytuje služby verejnosti na vyhradených pracoviskách,

Toto uživatelsky musí doplňovat správce obsahu (obec)

f) poskytnutie obsahu webového sídla v anglickom jazyku, a to najmenej v rozsahu informácií uvedených v písmenách b) až e) a v prílohe č. 1 bode 14.4,

Toto uživatelsky musí doplňovat správce obsahu (obec), systém mají na to připraven (nutno informovat školitele u nových webů)

g) nekombinovanie anglického obsahu a slovenského obsahu v anglickej verzii webového sídla, a to vrátane navigačných odkazov,

Toto uživatelsky musí doplňovat správce obsahu (obec)

h) zverejnenie najmenej jedného verejného kľúča pre chránený prenos elektronických poštových správ, ak povinná osoba takýto prenos poskytuje; verejný kľúč pre chránený prenos elektronických poštových správ sa zverejňuje spolu s kontaktnými informáciami správcu obsahu podľa písmena c),

Toto uživatelsky musí doplňovat správce obsahu (obec)

i) zverejnenie kontaktnej informácie, na ktorej je možné získať kontrolný reťazec znakov pre overenie pravosti certifikátov a verejných kľúčov používaných povinnou osobou pre elektronické služby verejnej správy a elektronické poštové správy,

Toto uživatelsky musí doplňovat správce obsahu (obec)

j) uvedenie dátumu vytvorenia webovej stránky a dátumu jej poslednej aktualizácie na webovej stránke, ktorá obsahuje otvorené údaje podľa§ 52 alebo povinne zverejňované informácie podľa osobitných predpisov.3)

Datum poslední aktualizace je automaticky zobrazen systémem. Datum vytvoření stránek můžeme doprogramovat.

§ 16 Komponenty a funkcionality webových sídiel

Štandardom pre komponenty a funkcionality webových sídiel je

a) poskytnutie Really Simple Syndication (RSS) kanála, ak je obsah webového sídla aktualizovaný častejšie ako jeden krát za týždeň,

Můžeme automaticky poskytovat

b) poskytnutie vyhľadávania kľúčových výrazov, ak webové sídlo obsahuje kumulatívne viac ako 100 publikovaných informačných webových stránok,

Splňujeme

c) optimalizácia webových stránok, ktoré obsahujú elektronické služby verejnej správy alebo povinne zverejňované informácie podľa osobitných predpisov3), pre aktuálne podporované verzie webových prehliadačov s podielom zastúpenia na trhu v Slovenskej republike viac ako 5% (ďalej len „podporovaná verzia webového prehliadača”), a to

1. používaním iba takých programovacích prvkov v kóde webových stránok, ktoré sú korektne interpretované vo všetkých podporovaných verziách webových prehliadačov alebo

Splňujeme

2. aktívnym rozoznávaním typu prehliadača webovými stránkami, pomocou ktorého sú tieto webové stránky zobrazované, a na základe toho upravovaním ich vzhľadu a správania sa s cieľom dosiahnuť rovnakú použiteľnosť vo všetkých podporovaných verziách webových prehliadačov.

Splňujeme

 

§ 17 Vizuálne rozloženie webových stránok

Štandardom pre vizuálne rozloženie webových stránok je

a) umiestnenie navigačného odkazu „kontakt“ alebo jeho ekvivalentu na začiatku alebo na konci hlavného navigačného menu, ak je navigačný odkaz jeho súčasťou,

Toto uživatelsky musí doplňovat správce obsahu (obec), systém mají na to připraven (nutno informovat školitele u nových webů)

b) jednoznačné odlíšenie navigačného odkazu „kontakt“ alebo jeho ekvivalentu od ostatného obsahu, ak nie je súčasťou hlavného navigačného menu,

Zpravidla je součástí hlavního navigačního menu

c) jednoznačné odlíšenie kontaktných informácií od ostatného obsahu, ak sú priamo uvedené na úvodnej webovej stránke,

Toto uživatelsky musí doplňovat správce obsahu (obec), systém mají na to připraven (nutno informovat školitele u nových webů)

d) umiestnenie kontaktných informácií správcu obsahu a technického prevádzkovateľa alebo odkazu na kontaktné informácie aj osobitne v spodnej časti webovej stránky.

Splňujeme

 

Štandardy použitia súborov

§ 18  Všeobecné použitie formátov

Tyto standardy definují uživatelské chování správců webů a nejsme je schopni my ovlivnit, pouze vysvětlit formou nějakého dopisu, či emailu. Je pouze na uživatelích, jestli toto budou dodržovat.

Jedná se o definici, jaké soubory se mají správně používat

Štandardom pre všeobecné použitie formátov je

např. používanie najmä písiem Arial, Times New Roman a Courier New v textových súboroch, tabuľkových súboroch a ďalších typoch súborov, kde je to technicky uskutočniteľné, a to pri zverejňovaní súborov, vrátane zverejňovania na webovom sídle a ak je použitie fontov potrebné pre zobrazenie obsahu súborov,

d) spracovanie a rozoznávanie textových častí obsahu ľubovoľného formátu súboru v tlačených fontoch ako textu, ak je to technicky uskutočniteľné, a to najmä formátu textového súboru Portable Document Format (.pdf) minimálne vo verzii 1.3 a maximálne vo verzii 1.5, pričom

1. takýto súbor nie je iba skenovaným obrázkom,

2. sa v súbore správne špecifikuje použitý jazyk,

3. obmedzenia používania súboru neobmedzujú funkčnosť asistenčných technológií pre prístupnosť,

4. štruktúra súboru je prístupná a zrozumiteľná aj pri lineárnom usporiadaní,

5. sa správne používajú štýly pre vyjadrenie sémantickej štruktúry obsahu súboru,

6. pre netextové časti súboru sa poskytujú alternatívne textové opisy,

7. súbor v tomto formáte sa podľa možnosti správne označkuje a doplní navigačnými prvkami,

e) podpora vysporiadania autorských a licenčných práv podľa osobitných predpisov4) na ich ďalšie použitie, ak sa používajú fonty,

f) používanie správnych prípon súborov patriacich danému typu súboru.

f) používanie správnych prípon súborov patriacich danému typu súboru,

g) spracovanie obsahu ľubovoľného formátu textového súboru alebo grafického súboru podľa prílohy č. 1 pravidla 2 obdobne ako pri webových stránkach.

§ 19 - Textové súbory

Štandardom pre textové súbory je

a) pri úkonoch súvisiacich s poskytovaním elektronických služieb verejnej správy alebo povinným poskytovaním informácií podľa osobitných predpisov3) prijímanie a čítanie všetkých doručených formátov textových súborov, ktorými sú

1. Hypertext Markup Language (.html, .htm) alebo Extensible Hypertext Markup Language (.xhtml) podľa World Wide Web Consortium (W3C),

2. Portable Document Format (.pdf) minimálne vo verzii 1.3 a maximálne vo verzii 1.5,

2. Portable Document Format (.pdf) minimálne vo verzii 1.3 a maximálne vo verzii 1.7, ak

2a. neobsahujú animácie, audio alebo video záznamy,

2b. neobsahujú dynamický obsah a aplikácie, najmä technológie XML Forms Architecture, Adobe JavaScript a 3D náhľady, môžu však obsahovať PDF AcroForms podľa prílohy č. 3 bodov 1.1.6 a 2.6.10 a

2c. neobsahujú kryptograficky chránený obsah, napríklad na základe Digital Rights Management (DRM) alebo osobitného spôsobu šifrovania,

3. Text Format (.txt) v kódovaní UTF-8,

3. Plain Text Format (.txt) v kódovaní UTF-8 podľa technických noriem,4a)

b) prijímanie a čítanie formátov textových súborov podľa písmena a) a ďalších formátov na základe vlastného uváženia doručených, a to napríklad formátov textových súborov, ktorými sú

1. Open Document Format (.odt) maximálne vo verzii 1.2 podľa Organizácie na presadzovanie noriem pre štruktúrované informácie (OASIS),

2. Office Open XML (.docx) vo verzii podľa technickej normy,5)

c) používanie najmenej jedného z formátov textových súborov uvedených v písmene a) pri ich odosielaní alebo zverejňovaní6) vrátane ich zverejňovania na webovom sídle, ak sa nevyžaduje ďalšia úprava textového súboru, najmä formátu uvedeného v písmene a) druhom bode, ak je súčasťou textového súboru grafika,

d) používanie formátu textových súborov uvedeného v písmene a) treťom bode alebo súčasné používanie formátov textových súborov uvedených v písmene b) s rovnakým obsahom, v rovnakej štruktúre a s použitím iba funkčností podľa písmena h) pri ich odosielaní alebo zverejňovaní vrátane ich zverejňovania na webovom sídle, ak sa vyžaduje ďalšia úprava textového súboru,

e) používanie iného formátu textových súborov ako je uvedené v písmenách a) a b) pri ich odosielaní alebo zverejňovaní vrátane ich zverejňovania na webovom sídle, ak je súčasne odoslaný alebo na rovnakom mieste alebo webovej stránke zverejnený rovnaký obsah v rovnakej štruktúre najmenej v jednom z formátov textových súborov uvedených v písmene a) alebo v písmene b),

f) poskytovanie formátov textových súborov uvedených v písmene b) na účely uvedené v písmene e) iba súčasne,

g) obmedzenie funkčností pri používaní formátov textových súborov podľa písmena b) na

1. štýly strany, odseku a znakov,

2. hlavičku a pätu strany,

3. číslovanie strán a odrážkové a číslované zoznamy,

4. vkladanie rastrovej grafiky,

5. vkladanie textových tabuliek, ktoré nie sú objektmi,

6. vkladanie poznámok pod čiarou a poznámok na konci textu; v texte sa nevkladajú komentáre a nepoužíva sa sledovanie zmien,

i) používanie formátu textového súboru uvedeného v písmene a) druhom bode pre odosielanie alebo zverejňovanie súborov s prezentáciou,

j) používanie iného formátu súborov s prezentáciou ako je uvedené v písmene i) pri jeho zverejňovaní na webovom sídle, ak je súčasne na rovnakej webovej stránke zverejnený rovnaký obsah v rovnakej štruktúre najmenej v jednom z formátov textových súborov uvedených v písmene a) prvom a druhom bode.

§ 20 Grafické súbory

Štandardom pre grafické súbory je pre

a) rastrovú grafiku prijímanie a čítanie všetkých doručených formátov grafických súborov, ktorými sú

1. Graphics Interchange Format (.gif),

2. Portable Network Graphics (.png),

2. Portable Network Graphics (.png) podľa technickej normy7a),

3. Joint Photographic Experts Group (.jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .jfi, .jif), najmä Joint Photographic Experts Group File Interchange Format (JFIF) podľa technickej normy8),

4. Tagged Image File Format (.tif, .tiff) vo verzii 6.0, najmä Baseline TIFF,

b) rastrovú grafiku používanie najmenej jedného z formátov grafických súborov uvedených v písmene a) pri ich odosielaní alebo zverejňovaní vrátane ich zverejňovania na webovom sídle,

c) rastrovú grafiku používanie iného formátu grafických súborov ako je uvedené v písmene a) pri jeho zverejňovaní na webovom sídle, ak je súčasne na rovnakej webovej stránke zverejnený rovnaký obsah najmenej v jednom z formátov grafických súborov uvedených v písmene a),

d) vektorovú grafiku prijímanie a čítanie doručeného formátu grafických súborov, ktorým je Scalable Vector Graphics (.svg) podľa World Wide Web Consortium (W3C),

e) vektorovú grafiku používanie formátu grafických súborov uvedenom v písmene d) alebo formátu podľa § 19 písm. a) druhého bodu pri ich odosielaní alebo zverejňovaní vrátane ich zverejňovania na webovom sídle; ak sa predpokladá ďalšia úprava, používa sa na tieto účely iba formát grafických súborov podľa písmena d) pri ich odosielaní alebo zverejňovaní vrátane ich zverejňovania na webovom sídle,

f) vektorovú grafiku používanie iného formátu grafických súborov, ako je uvedené v písmene d), pri jeho zverejňovaní na webovom sídle, ak je súčasne na rovnakej webovej stránke zverejnený rovnaký obsah najmenej vo formáte grafických súborov uvedenom v písmene d),

g) grafiku uloženú v textových súboroch dodržiavanie štandardu podľa písmen a) až f) a štandardu podľa § 19.

§ 21 Audio a video súbory

Štandardom pre audio a video súbory je

a) prijímanie a čítanie všetkých doručených kontajnerových formátov audio a video súborov, ktorými sú

1. Moving Picture Experts Group (.mpg, .mpeg. .mp4, .m4a a podobne),

2. OGG (.ogg, .oga, .ogv, .ogx),

3. Waveform Audio File Format s obsahom kódovaným pomocou Linear Pulse Code Modulation (.wav),

4. Audio Interchange File Format s obsahom kódovaným pomocou Linear Pulse Code Modulation (.aiff, .aif),

b) používanie najmenej jedného z kontajnerových formátov audio a video súborov uvedených v písmene a) pri ich odosielaní alebo zverejňovaní vrátane ich zverejňovania na webovom sídle,

c) používanie iného kontajnerového formátu audio a video súborov, ako je uvedené v písmene a), pri jeho zverejňovaní na webovom sídle, ak je súčasne na rovnakej webovej stránke zverejnený rovnaký obsah najmenej v jednom z kontajnerových formátov audio a video súborov uvedených v písmene a),

d) prijímanie a čítanie všetkých doručených kompresných formátov audio a video súborov, ktorými sú

1. MPEG-1, MPEG-2 a MPEG-4,

2. MPEG-1 Audio Layer III (.mp3),

3. H.263 a H.264,

4. Ogg Vorbis (.ogg, .oga),

5. Ogg Theora (.ogv),

e) používanie najmenej jedného z kompresných formátov audio a video súborov uvedených v písmene d) pri ich odosielaní alebo zverejňovaní vrátane ich zverejňovania na webovom sídle,

f) používanie iného kompresného formátu audio a video súborov ako je uvedené v písmene d) pri jeho zverejňovaní na webovom sídle, ak je súčasne na rovnakej webovej stránke zverejnený rovnaký obsah najmenej v jednom z kompresných formátov audio a video súborov uvedených v písmene d),

g) používanie jedného z formátov uvedených v písmenách a) a d) alebo formátu WMA DRM10 (.wma), ak sa vyžaduje poskytovanie licencovaného obsahu za účelom poskytnutia služieb zdravotne postihnutým osobám,

h) poskytnutie odkazu na stiahnutie audio alebo video súborov, ak sa pri poskytovaní týchto audio alebo video súborov z webových sídiel vyžaduje inštalácia alebo aktualizácia zásuvných modulov alebo doplnkov do podporovaných verzií webových prehliadačov, ktorá je nutná na prehliadnutie týchto audio a video súborov, a to na rovnakej webovej stránke.

§ 22 Súbory pre audio a video streaming

Štandardom pre súbory pre audio a video streaming je

a) používanie formátov Ogg Vorbis (.ogg, .oga), MPEG-4 Advanced Audio Coding alebo MPEG-1 Audio Layer III (.mp3) pre audio streaming,

b) používanie formátov MPEG-4 part 10, MPEG-4 part 2 alebo Ogg Theora (.ogv) pre video streaming,

c) používanie formátov MPEG-4 part 14 alebo Ogg pre kontajnerové formáty streamingu,

d) používanie najmenej jedného z protokolov pre prenos audia a videa prostredníctvom streamingu, ktorými sú

1. Real Time Streaming Protocol (RTSP) spolu s Real-time Transport Protocol (RTP),

2. Hypertext Transfer Protocol (HTTP),

e) poskytovanie iného formátu ako je uvedené v písmenách a) až c) za podmienky, ak sa zároveň poskytuje najmenej jeden z formátov uvedených v písmenách a) až c),

f) používanie iného protokolu pre prenos audia a videa ako je uvedené v písmene d), ak sa streaming zároveň poskytuje prostredníctvom jedného z protokolov uvedených v písmene d),

g) poskytovanie audio alebo video streamingu aj bez potreby použitia zásuvných modulov alebo doplnkov do webových prehliadačov, napríklad zverejnením odkazu na zdroj streamingu, a to na rovnakej webovej stránke a v tvare Uniform Resource Locator (URL), ak sa pri poskytovaní audio alebo video streamingu z webových sídiel vyžaduje inštalácia alebo aktualizácia zásuvných modulov alebo doplnkov do webových prehliadačov podľa § 16 písm. c).

 

§ 24 Súbory obsahujúce tabuľky

 

Štandardom pre súbory obsahujúce tabuľky je

a) prijímanie a čítanie všetkých doručených formátov súborov obsahujúcich tabuľky, ktorými sú formáty textových súborov uvedených v § 19 písm. a),

b) používanie elektronických formulárov pri úkonoch súvisiacich s poskytovaním elektronických služieb verejnej správy alebo povinným poskytovaním informácií podľa osobitných predpisov3); ak to nie je technicky možné alebo pri poskytovaní informácií primerané, používanie súborov obsahujúcich tabuľky, pričom ak tieto nie je možné poskytnúť vo forme webovej stránky pri ich zverejňovaní alebo nebol získaný súhlas podľa § 18 písm. a) pri ich odosielaní, ak

1. sa majú zachovať aktívne vzorce alebo funkcie, používanie formátov podľa §19 písm. b) súčasne, a to v príslušných tvaroch (.ods) a (.xlsx),

2. nie je potrebné zachovať aktívne vzorce alebo funkcie, používanie najmenej jedného z formátov súborov uvedených v § 19 písm. a) prvom a druhom bode alebo formátu súboru obsahujúceho tabuľky Comma Separated Values (CSV),

c) pri iných úkonoch ako je uvedené v písmene b) odosielanie alebo zverejňovanie ľubovoľného formátu súborov obsahujúcich tabuľky vrátane zverejňovania na webovom sídle, pričom aj pri týchto úkonoch sa spravidla postupuje podľa písmena b),

d) podľa potreby súčasné odosielanie alebo zverejňovanie ľubovoľného iného doplňujúceho formátu súboru obsahujúceho tabuľky ku zverejnenému formátu podľa písmena b), pričom doplňujúci súbor má rovnaký a ekvivalentne vizuálne zobrazený obsah a odosiela alebo zverejňuje sa na rovnakom mieste; pri zverejňovaní na webovom sídle sa rovnakým miestom rozumie príslušná webová stránka,

e) používanie formátov podľa písmena b) prvého bodu pre účely písmena d) iba súčasne,

f) používanie formátov podľa písmena b) prvého bodu alebo písmena e) spravidla spolu so súborom s rovnakým obsahom vo formáte podľa § 19 písm. a) druhého bodu s cieľom zvýšenia ich čitateľnosti,

h) používanie formátu Comma Separated Values (CSV) iba podľa technickej normy9) a dodržanie technických podmienok tvorby tohto formátu podľa prílohy č. 5.

§ 25 Formáty pre kompresiu súborov

(1) Štandardom pre formáty pre kompresiu súborov je

a) prijímanie a čítanie všetkých doručených formátov pre kompresiu súborov, ktorými sú

1. ZIP (.zip) vo verzii 2.0,

2. TAR (.tar),

3. GZIP (.gz),

4. TAR kombinovaný s GZIP (.tgz, .tar.gz),

b) používanie najmenej jedného z typov formátov pre kompresiu súborov uvedených v písmene a) pri ich odosielaní alebo zverejňovaní, vrátane ich zverejňovania na webovom sídle,

c) používanie iného formátu pre kompresiu súborov ako je uvedené v písmene a) pri jeho zverejňovaní na webovom sídle, ak je súčasne na rovnakej webovej stránke zverejnený rovnaký obsah najmenej v jednom z formátov pre kompresiu súborov uvedených v písmene a).

(2) Na súbory obsiahnuté v kompresných súboroch sa vzťahujú ustanovenia § 18 až 24.

 

Štandardy názvoslovia elektronických služieb

§ 26 Tvar e-mailových adries používateľov informačných systémov verejnej správy

Štandardom pre tvar e-mailových adries používateľov informačných systémov verejnej správy je

a) používanie celého mena a priezviska používateľa pri názvoch osobných e-mailových adries zamestnancov povinnej osoby poskytnutých prevádzkovateľom informačného systému verejnej správy,

b) používanie e-mailovej adresy používateľa bez diakritiky pred deliacim znakom @ v tvare „meno.priezvisko“,

c) používanie čísla za priezviskom, bez medzery, ak je identické meno aj priezvisko viacerých používateľov,

d) uskutočnenie sekundárnej identifikácie oddelením bodkou, a to v tvare „meno.priezvisko.identifikácia@“, ak je potrebná sekundárna identifikácia organizácií pri spoločnom rovnakom tvare adresy za deliacim znakom @.

Jsme schopni nastavit dle těchto požadavků

§ 27  Tvar generických e-mailových adries používateľov informačných systémov verejnej správy

Štandardom pre tvar generických e-mailových adries používateľov informačných systémov verejnej správy je

a) používanie pravidiel, že

1. generické e-mailové adresy špecifických funkcií v orgánoch verejnej správy majú pred deliacim znakom @ názov funkcie bez diakritiky, napríklad „minister“, „tajomnik“, „veduci“, „predseda“, „primator“, „starosta“,

2. e-mailové adresy orgánov verejnej správy slúžiace na poskytovanie informácií osobám podľa osobitného predpisu10) a slúžiace na prijímanie sťažností podľa osobitného predpisu11) majú pred deliacim znakom @ tvar „info“; na prijímanie sťažností môže byť používaná aj osobitná e-mailová adresa „staznosti@“,

3. e-mailové adresy prevádzkovateľov webových stránok orgánov verejnej správy slúžiace pre ich komunikáciu s inými orgánmi verejnej správy a verejnosťou majú pred deliacim znakom @ tvar „webmaster“,

4. e-mailová adresa orgánu verejnej správy, ktorá prevádzkuje elektronickú podateľňu slúžiacu pre kontakt s ňou, má pred deliacim znakom @ tvar „podatelna“,

5. e-mailové adresy útvarov orgánov verejnej správy slúžiace pre ich komunikáciu s inými orgánmi verejnej správy a verejnosťou majú pred deliacim znakom @ iba zaužívanú skratku útvaru,

6. e-mailová adresa gestorov štandardov pre informačné systémy verejnej správy, ktorá slúži pre komunikáciu s inými orgánmi verejnej správy a verejnosťou týkajúcu sa štandardov, ktoré sú v ich gescii, má pred deliacim znakom @ tvar „standard“,

b) používanie e-mailových adries uvedených v písmene a) v prvom až šiestom bode pri elektronickej komunikácii s orgánmi verejnej správy a s verejnosťou,

c) uskutočnenie sekundárnej identifikácie oddelením bodkou, a to v tvare „generickáadresa.identifikácia@“, ak je potrebná sekundárna identifikácia organizácií pri spoločnom rovnakom tvare adresy za deliacim znakom @.

Jsme schopni nastavit dle těchto požadavků

§ 48 Používanie zásuvných modulov a doplnkov webových prehliadačov a klientskych aplikácií

Štandardom pre používanie zásuvných modulov a doplnkov webových prehliadačov a klientskych aplikácií je

a) poskytovanie webových stránok obsahujúcich povinne zverejňované informácie podľa osobitných predpisov3) alebo poskytovanie elektronických služieb verejnej správy tak, aby ich funkčnosť vo webových prehliadačoch nevyžadovala inštalácie zásuvných modulov, doplnkov alebo klientskych aplikácií,

Splňujeme

b) umožnenie vyžadovania zásuvných modulov alebo doplnkov webových prehliadačov alebo klientskych aplikácií pri poskytovaní elektronických služieb verejnej správy, ak tieto služby nie je možné preukázateľne a objektívne poskytnúť v súlade s písmenom a), pričom vyžadované zásuvné moduly a doplnky webových prehliadačov a klientske aplikácie poskytujú rovnakú plnú funkčnosť minimálne v desktopových operačných systémoch Windows vo verzii XP a novších verziách, Mac OS X a GNU/Linux a obvykle tiež v klientskych operačných systémoch s podielom zastúpenia na trhu v Slovenskej republike najmenej 5%; pri vyžadovaní zásuvných modulov a doplnkov webových prehliadačov alebo klientskych aplikácií sa poskytuje aj odôvodnenie ich vyžadovania, presný opis inštalácie, systémových požiadaviek a účelu ich použitia a návod na použitie, a to na mieste poskytovania príslušných elektronických služieb verejnej správy,

Splňujeme

c) zásuvné moduly, doplnky webových prehliadačov alebo klientske aplikácie, ktoré sú poskytované povinnými osobami na stiahnutie, sa obvykle poskytujú z webového sídla povinnej osoby prostredníctvom chráneného prenosu dát.

Splňujeme