Obsah

Odkaz na originál

Predpis č. 275/2006 Z. z.Zákon o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predpis definuje pojem webové stránky a webového sídla a povinnosti zveřejňovat různé informace a dále pak také stanovuje v § 10 Správné delikty - pokuty za porušování povinností definovaných tímto zákonem

Čl. I

§ 1 Predmet zákona

(1) Tento zákon upravuje

 a) práva a povinnosti povinných osôb v oblasti vytvárania, prevádzkovania, využívania a rozvoja informačných systémov verejnej správy,

 b) základné podmienky na zabezpečenie integrovateľnosti a bezpečnosti informačných systémov verejnej správy,

 c) postup pri vydávaní elektronického odpisu údajov z informačných systémov verejnej správy a výstupu z informačných systémov verejnej správy.

(2) Zákon sa nevzťahuje na informačné systémy verejnej správy, ktoré sa týkajú zabezpečenia obrany Slovenskej republiky, bezpečnosti Slovenskej republiky a utajovaných skutočností.

 

§ 2 Vymedzenie základných pojmov

 

(1) Na účely tohto zákona sa rozumie

 

v) webovou stránkou verejne on-line dostupné miesto na internete sprístupňované prostredníctvom webového prehliadača a využívajúce protokol HTTP alebo HTTPs; webová stránka tvorí jednu vizuálnu obrazovku webového sídla, a to aj ak je zložená z viacerých rámov,

w) webovým sídlom ucelený súbor webových stránok v správe jednej povinnej osoby, pričom webové sídlo má pridelenú najmenej jednu doménu; webové sídlo je prezentačným komponentom a technologickým rozhraním informačného systému verejnej správy

§ 3 Povinné osoby

(6) Povinné osoby sú ďalej povinné

e) zverejniť adresu elektronickej podateľne na svojom webovom sídle, ak ho majú zriadené a ak využívajú elektronickú podateľňu Ověřit u právníka platnost (570/2009 Z.z. již v sobě nemá, ale konsolidované znění po novele 273/2015 Z.z. ta opět je http://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-275 )

§ 10 Správne delikty

(1) Ministerstvo uloží pokutu

a) od 10 000 eur do 35 000 eur povinnej osobe, ktorá je správcom, ak poruší povinnosti ustanovené v § 3 ods. 4 písm. a) až c),

b) od 2 000 eur do 25 000 eur povinnej osobe, ktorá je správcom, ak poruší povinnosti ustanovené v § 3 ods. 4 písm. d), e) a i) a ostatným povinným osobám, ak porušia povinnosti ustanovené v § 3 ods. 6 písm. a) až c),

c) od 2 000 eur do 35 000 eur,

1. povinnej osobe podľa § 7 ods. 1, ak poruší povinnosti ustanovené v § 8,

2. osvedčujúcej osobe, ak poruší povinnosti ustanovené v § 9,

3. povinnej osobe, ktorá je správcom, ak poruší povinnosti ustanovené v § 3 ods. 4 písm. f) až h) a j) a v § 3a,

4. posudzovateľovi systému zberu, ak poruší povinnosti ustanovené v § 9b.

(2) Pri ukladaní pokuty ministerstvo prihliadne najmä na závažnosť, spôsob, trvanie, následky protiprávneho konania, na prípadné opakované porušenie povinností alebo na porušenie viacerých povinností.

(3) Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť. Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

(4) Pri opätovnom porušení povinností možno pokutu uložiť opakovane; to neplatí na pokutu podľa odseku 1 písm. c) štvrtého bodu.

(5) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.