Obsah

Odkaz na orginál

Predpis č. 270/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom jazyku Slovenskej republiky


Zákon nařizuje na území Slovenskej republiky je slovenský jazyk a že štátny jazyk má prednosť pred ostatnými jazykmi používanými na území Slovenskej republiky.

Zároveň ale predpis č. 55/2014 Z. z.Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy nařizuje poskytnutie obsahu webového sídla v anglickom jazyku, a to najmenej v rozsahu informácií uvedených v písmenách b) až e) a v prílohe č. 1 bode 14.4.

tj.

b) identifikácia správcu obsahu a technického prevádzkovateľa,

c) zverejnenie kontaktných informácií správcu obsahu a technického prevádzkovateľa dostupných zo všetkých stránok webového sídla, najmenej však dostupných alebo priamo uvedených na úvodnej webovej stránke,

d) uvedenie informácií, týkajúcich sa kompetencií a poskytovaných služieb správcu obsahu, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov, a to na jednej webovej stránke webového sídla,

e) zverejnenie úradných hodín správcu obsahu, ak poskytuje služby verejnosti na vyhradených pracoviskách,

a že úvodná webová stránka jednoznačne popisuje zmysel a účel webového sídla.

 

Predpis č. 270/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom jazyku Slovenskej republiky

§ 1 Úvodné ustanovenie

(1) Štátnym jazykom na území Slovenskej republiky je slovenský jazyk.2)

(2) Štátny jazyk má prednosť pred ostatnými jazykmi používanými na území Slovenskej republiky.