Obsah

Odkaz na originál

Predpis č. 25/2006 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tento zákon upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov a správu vo verejnom obstarávaní.
Dále definuje pojem "Verejný obstarávateľ "

Definuje finančné limity (nadlimitná alebo podlimitná zakázka)

Definuje povinnosti verejného obstaravatela, vč. zverejnění na webovom sídle úradu

 

§ 1

Predmet úpravy

(1) Tento zákon upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov a správu vo verejnom obstarávaní.

§ 6

(1) Verejný obstarávateľ na účely tohto zákona je

b) obec,

 

§ 4

Finančné limity

(1) Zákazka je nadlimitná alebo podlimitná v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.

(2) Nadlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad.

(3) Podlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a ide o zákazku

a) na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu okrem potravín, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako

1. 1 000 eur, ak ide o verejného obstarávateľa podľa § 6 ods. 1 písm. a),

2. 5 000 eur, ak ide o iného verejného obstarávateľa než podľa prvého bodu.

 

§ 9

Základné povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa

(6) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ úradu bezodkladne po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, po ukončení súťaže návrhov a po zrušení postupu zadávania zákazky a súťaže návrhov posiela spôsobom podľa § 23 ods. 1

a) kópiu zápisnice o posúdení splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní,

b) kópie ponúk všetkých uchádzačov doručené v lehote na predkladanie ponúk,

c) kópiu zápisnice z otvárania ponúk,

d) kópiu zápisnice o vyhodnotení ponúk,

e) kópiu zápisnice o zasadnutí poroty,

f) kópiu správy podľa § 21 ods. 2.

 

§ 23

(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vypracuje a pošle oznámenia používané vo verejnom obstarávaní publikačnému úradu a úradu elektronicky vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle publikačného úradu a na webovom sídle úradu.

(2) Obstarávateľ pred uverejnením pravidelného informatívneho oznámenia v profile pošle publikačnému úradu a úradu oznámenie o tom, že bude uverejnené touto formou.

(3) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ pošle úradu oznámenie používané vo verejnom obstarávaní v deň bezprostredne nasledujúci po dni, keď bolo odoslané publikačnému úradu. Dátum odoslania oznámenia publikačnému úradu a úradu preukazuje verejný obstarávateľ a obstarávateľ.

(4) Oznámenie odoslané úradu nesmie obsahovať iné informácie ako tie, ktoré boli uvedené v oznámení odoslanom publikačnému úradu alebo uverejnené v profile verejného obstarávateľa alebo v profile obstarávateľa. Dátum odoslania oznámenia publikačnému úradu alebo uverejnenia v profile verejného obstarávateľa alebo v profile obstarávateľa sa takisto nemení.

(5) Oznámenie používané vo verejnom obstarávaní uverejní úrad najneskôr do šiestich dní odo dňa odoslania oznámenia publikačnému úradu, ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ splnil povinnosť podľa odseku 3.

(6) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uverejňovať rovnakým spôsobom ako oznámenia používané vo verejnom obstarávaní aj oznámenia, ktoré nie je povinný uverejňovať.