Obsah

www.mas-scv.sk

Skupina:
Mikroregiony a zväzky
Okres:
Galanta
Kraj:
Trnavský
Dátum realizácie:
24. 2. 2015
Miestna akčná skupina Stará Čierna voda (MAS Stará Čierna voda) funguje formou občianskeho združenia od roku 2008. MAS Stará Čierna voda pozostáva z fyzických a právnických osôb, z územia členských obcí MAS, tj. obce Dolné Saliby, Horné Saliby, Jahodná, Kráľov Brod, Tomášikovo a Vozokany. Názov združenia pochádza z potoka Stará Čierna voda, ktorý prechádza cez a vedľa katastrov členských obcí MAS.
Hlavným cieľom MAS Stará Čierna voda je realizovať také rozvojové programy a projekty, ktoré zvýšia kvalitu života miestnych obyvateľov. V rámci tohto zámeru sa v máji 2008 začalo s aktualizovaním „Integrovanej stratégie rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny Stará Čierna voda“ (ďalej: ISRU MAS Stará Čierna voda) v zmysle „Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader“ a „Záväznej osnovy Integrovanej stratégie rozvoja územia“ Ministerstva pôdohospodárstva SR. Na vypracovaní stratégie sa spolupodieľali miestni obyvatelia, zástupcovia miestnych organizácií a podnikov, poslanci obecného zastupiteľstva, podnikatelia a starostovia z územia MAS Stará Čierna voda. V rámci procesu boli organizované rôzne verejné a odborné stretnutia. V decembri 2008 bola na Pôdohospodársku platobnú agentúru podaná žiadosť na podporu realizácie ISRÚ MAS Stará Čierna voda. V zmysle „Oznámenia Riadiaceho orgánu k výsledkom z hodnotenia Integrovaných stratégií rozvoja územia a výberu miestnych akčných skupín“ ISRÚ MAS Stará Čierna voda bola schválená. Štatút Miestnej akčnej skupiny pre MAS Stará Čierna voda bol udelený dňa 03.08.2009.
Všetky aktivity občianskeho združenia sa budú v najbližších rokoch týkať práve realizácie ISRÚ MAS Stará Čierna voda. Vďaka schválenému rozvojovému plánu, MAS Stará Čierna voda môže čerpať finančné prostriedky z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 (ďalej: PRV SR),osi 4 Leader v rámci „opatrenia 4.1 Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia a opatrenia 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny“. Znamená to zásadnú zmenu vo vidieckom rozvoji, keďže podstatná časť rozvojových aktivít na území regiónu bude realizovaná práve pomocou tzv. Programu Leader EÚ. V rámci prístupu Leader je rozvojová pomoc koncentrovaná do oblastí, ktoré miestna komunita považuje za najefektívnejšie z hľadiska zlepšenia ich kvality života. Výhody tohto prístupu dokazujú skúsenosti z vyše 1000 vidieckych mikroregiónov členských krajín EÚ. V Slovenskej republike takýto finančný zdroj zatiaľ nebol dostupný, preto tzv. Program Leader môžeme považovať za pilotný. Základným cieľom tohto prístupu je integrovaný rozvoj vidieka. Schválenú ISRÚ MAS Stará Čierna voda a dodatky k ISRÚ MAS v zmysle ktorého budú realizované rozvojové aktivity na území MAS Stará Čierna voda v rámci Programu Leader.

Chcete podobné riešenie? Zanechajte nám na seba kontakt a náš obchodný zástupca Vám ponúkne nezáväzné osobné stretnutie kde Vám všetko dopodrobna vysvetlí.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplnovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku:

captcha
captcha