Obsah

www.masdudvah.sk

Skupina:
Mikroregiony a zväzky
Okres:
Galanta
Kraj:
Trnavský
Dátum realizácie:
24. 2. 2015
Miestna akčná skupina Dudváh (MAS Dudváh) funguje formou občianskeho združenia od roku 2008. Založenie MAS inicioval Mikroregión Dudváh, ktorý pozostáva z fyzických a právnických osôb, z územia členských obcí mikroregiónu.
Hlavným cieľom MAS Dudváh je realizovať také rozvojové programy a projekty, ktoré zvýšia kvalitu života miestnych obyvateľov. V rámci tohto zámeru sa v máji 2008 začalo s vypracovaním „Integrovanej stratégie rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny Dudváh“ (ďalej: ISRU MAS Dudváh) v zmysle „Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader“ a „Záväznej osnovy Integrovanej stratégie rozvoja územia“ Ministerstva pôdohospodárstva SR. Na vypracovaní stratégie sa spolupodieľali miestni obyvatelia, zástupcovia miestnych organizácií a podnikov, poslanci obecného zastupiteľstva, podnikatelia a starostovia z území MAS Dudváh. V rámci procesu boli organizované rôzne verejné stretnutia. V decembri 2008 bola na Pôdohospodársku platobnú agentúru podaná žiadosť na podporu realizácie ISRU MAS Dudváh. V zmysle „Oznámenia Riadiaceho orgánu k výsledkom z hodnotenia Integrovaných stratégií rozvoja územia a výberu miestnych akčných skupín“ ISRÚ MAS Dudváh bola schválená. Dňa 03.08.2009 bol schválený a udelený Štatút Miestnej akčnej skupiny pre MAS Dudváh.
Všetky aktivity občianskeho združenia sa budú v najbližších rokoch týkať práve realizácie ISRÚ MAS Dudváh. Vďaka schválenému rozvojovému plánu, MAS Dudváh môže čerpať finančné prostriedky z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 (ďalej: PRV SR), osi 4 Leader v rámci „opatrenia 4.1 Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia a opatrenia 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny“. Znamená to zásadnú zmenu vo vidieckom rozvoji, keďže podstatná časť rozvojových aktivít na území regiónu bude realizovaná práve pomocou tzv. Programu Leader EÚ. V rámci prístupu Leader je rozvojová pomoc koncentrovaná do oblastí, ktoré miestna komunita považuje za najefektívnejšie z hľadiska zlepšenia ich kvality života. Výhody tohto prístupu dokazujú skúsenosti z vyše 1000 vidieckych mikroregiónov členských krajín EÚ. V Slovenskej republike takýto finančný zdroj zatiaľ nebol dostupný, preto tzv. Program Leader môžeme považovať za pilotný. Základným cieľom tohto prístupu je integrovaný rozvoj vidieka.

Chcete podobné riešenie? Zanechajte nám na seba kontakt a náš obchodný zástupca Vám ponúkne nezáväzné osobné stretnutie kde Vám všetko dopodrobna vysvetlí.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplnovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku:

captcha
captcha