Navigace

Obsah

Zákonné povinnosti pro obce a města

Obecní a městské úřady mají řadu povinností v souvislosti s webovými stránkami.

První zákon upravující povinnosti pro obce byl zákon č. 106/99 Sb. o svobodném pístupu k informacím, jež byl již jedenkrát novelizovaný, nařizuje obcím a městům povinnost infomovat občany o základních informacích, kontaktech ale taktéž o rozpočtech, výročních zprávách a řadě dalších.

Následovali další zákony jako byla úprava správního řádu 500/2004 Sb., popisující nová pravidla s vedením elektronické úřední desky.

Další povinnost vedení tzv. bezbariérového webu definovanou zákonem č. 365/2000 Sb. novelizovaný a upřesněný vyhláškou v roce 2008 je splnění více jak 30 konkrétními pravidly určenými spíše odborné veřejnosti z oblasti tvorby www stránek. Nutkno podotknout, že striktní dodržení těchto předepsaných pravidel ještě neznamená stoprocentní pomoc zrakově hendikepovaným, nýbrž teprve uživatelské testování za pomoci skutečných hendikepovaných uživatelů.

Orgány veřejné moci, a tedy i orgány územních samosprávných celků, mají také povinnost přijímat a odesílat datové zprávy prostřednictvím elektronické podatelny. Tato povinnost je upravena v zákoně č. 227/200 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů, dále ve správním řádu a dále je rozvinuta ve vyhláškách č. 495 a 496/2004 Sb.

Radikální změnu povinností územních samosprávných celků v oblasti přijímání a odesílání datových
zpráv přináší zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
ve znění pozdějších předpisů, který vstoupil v účinnost dne 1. 7. 2009. Tento zákon, upravující elektronické úkony orgánů územních samosprávných celků, totiž zavádí povinnost těchto orgánů používat tzv. „datové schránky“.
Datovou schránku zákon č. 300/2008 Sb. definuje jako elektronické úložiště, které je určeno k doručování orgány veřejné moci, a dále k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Současně stanoví, že tyto datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra, zde tedy na rozdíl od elektronických podatelen odpadá povinnost územního samosprávného celku zajistit provoz tohoto komunikačního prostředku. Zákon však stanoví povinnost orgánů územních samosprávných celků tuto datovou schránku využívat.

Neposlední povinnost pro místní samosprávy a sice zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění své novely č. 216/2008 Sb., byl vytvořen proto, aby zajistil, že určité subjekty, označené jako „veřejní funkcionáři“, budou vykonávat svoji veřejnou funkci tak, aby nedocházelo ke střetu mezi jejich osobními zájmy a zájmy, které jsou povinni z titulu své funkce prosazovat nebo hájit. Za tímto účelem zákon o střetu zájmů veřejným funkcionářům mimo jiné ukládá povinnost oznamovat určité skutečnosti, aby byla zajištěna veřejná kontrola jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, jejich majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za
dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má, a k vymožení této povinnosti stanoví sankce, jež lze veřejnému funkcionáři uložit v případě jejího nesplnění.

Změna zákona o střetu zájmů provedená novelou v roce 2009 Sb. říká, že za veřejné funkcionáře
dle tohoto zákona přestali být považováni ředitelé škol.

 

Naše firma velmi dbá, aby aktivně sledovala veškeré změny a novely stávajích zákonů a předpisů a dále vyhledávala vznik zcela nových zákonných povinností a integrovala je okamžitě do svého produktu a nabízela svým klientům garanci splěnění všech jejich povinností po celou dobu spolupráce.

Této službě dostává za odborné spolupráce s advokátní kanceláří sídlící v Plzni, která je přímo specializována na problematiku místních samospráv.