Obsah

GDPR (General Data Protection Regulation)

Všeobecné nariadenie GDPR od 25. mája 2018 stanovuje pravidlá pre spracovanie osobných údajov, vrátane práv dotknutej osoby (fyzické osoby). V slovenskom právnom prostredí tak všeobecné nariadenie v podobe zákona č. 18/2018 Z.z. od 25. mája 2018 nahradil zákon č. 122/2013 Z.z.  O ochrane osobných údajov, ktorý v súčasnosti stanovuje povinnosti a práva pri spracovaní osobných údajov.

My sme pripravený

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ je obec, mesto, príspevková organizácia, ktoré majú v správe obsah svojich webových stránok. Prevádzkovateľ rozhoduje o osobných údajoch.

Sprostredkovateľ

Sprostredkovateľ je Galileo Corporation s.r.o., ktorý spracováva osobné dáta na weboch zákazníkov (obcí, miest, príspevkových organizácií). Vykonáva len také operácie, ktorými ho prevádzkovateľ poveril na základe zmluvného vzťahu.

Spracovateľská zmluva

Požiadavky na spracovateľskú zmluvu sú presne formulované aj vo Všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov v článku 28. Podľa neho sa spracovanie sprostredkovateľom riadi zmluvou alebo iným právnym aktom podľa práva Únie alebo členského štátu, ktoré zaväzujú sprostredkovateľa voči prevádzkovateľovi a v ktorých je stanovený predmet a doba trvanie spracovania, povaha a účel spracovania, typ osobných údajov a kategórie dotknutých osôb, povinnosti a práva prevádzkovateľa.

 

 

 

 

Verzia GDPR+ a SSL

Pri vkladaní osobných dát na web vám pomôžu návody, videá a príklady z praxe.

Ľahko splníte, aby obsah webu bol v súlade s GDPR (vyhlásenie o ochrane súkromia).

Jednoduché nástroje pri uplatňovaní práv občanov (dotknutých osôb):

  • Právo na výmaz (vyhľadávač osobných údajov, metodiky)
  • Právo na obmedzenie spracovania (vyhľadávač osobných údajov, metodiky)
  • Právo vzniesť námietku (vyhľadávač osobných údajov, metodiky)
  • Právo na prenositeľnost (vyhľadávač osobných údajov s exportom do PDF)

Pomocou SSL certifikátu šifrovaný prenos dát.

g